Tiedote

YM tiedottaa: Pelisääntöjä puhdistetun jätekaasun asemasta selvennetään, asetusmuutos parhaillaan lausunnoilla

Tiedote 17.4.2015

Ympäristöministeriö on tänään lähettänyt lausunnoille jätteenpoltto- ja ympäristönsuojeluasetusten muutokset. Ministeriö esittää, että jätteen kaasutus- tai pyrolyysilaitoksessa toteutettavassa lämpökäsittelyssä syntyvän puhdistetun kaasun kemialliselle koostumukselle asetettavia vaatimuksia täsmennetään, jotta se olisi jätteen sijaan mahdollista määritellä tuotteeksi.

Asetusten muutoksilla lisättäisiin viranomaisten toiminnan ennakoitavuutta ja helpotettaisiin siten kaasutusteknologian tilaajien ja toimittajien työtä. Tavoitteena on edistää uuden puhtaan teknologian käyttöönottoa. Puhdistetusta kaasusta ei aiheutuisi haitallisia vaikutuksia terveyteen ja ympäristöön ja sen polttoon voitaisiin soveltaa jätteenpolttoa kevyempiä vaatimuksia.

Lue lisää

YM tiedottaa: Uusi ympäristönsuojeluasetus siirtää suurten eläinsuojien lupia ja valvontaa kuntiin

Tiedote 16.4.2015

Valtioneuvosto on tänään hyväksynyt ympäristönsuojeluasetuksen muutoksen. Muutoksella siirretään nykyistä suurempien eläinsuojien lupahakemusten käsittely aluehallintovirastoilta (AVI) kuntiin. Asetuksen myötä aluehallintovirastojen käsittelemien lupahakemusten määrä vähenee ja jonot lyhenevät, mikä näkyy tällöin välillisesti myös muilla toimialoilla. Kuntien valvottavaksi siirtyy 800 uutta eläinsuojaa. Kuntiin arvioidaan tulevan uusia luvitettavia eläinsuojia 60 – 100.

Lue lisää

YM tiedottaa: Ympäristökasvatuksen työryhmä ehdottaa suunnitelmaa kestävän kehityksen kasvatuksesta

Tiedote 16.4.2015

Suomen tulisi laatia kansallinen suunnitelma kestävän kehityksen koulutuksen ja kasvatuksen edistämiseksi. Ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasonen sekä kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitanen ottivat tänään vastaan raportin ympäristökasvatuksen ja -tietoisuuden kehittämistä pohtineelta työryhmältä.

Ministeriöiden yhdessä asettama työryhmä perustelee ehdotusta kansallisesta suunnitelmasta alan kansainvälisellä kehityksellä ja kansallisten strategioiden vanhentumisella. Suunnitelmassa tulisi ottaa huomioon Suomen yhteiskuntasitoumuksen 2050, YK:n kestävän kehityksen kasvatuksen globaalin toimintasuunnitelman ja loppuvuodesta valmistuvan YK:n Post 2015 -kehitysagendan tavoitteet. Kestävän kehityksen koulutusta, ympäristökasvatusta ja -tietoisuutta sekä kulttuuriympäristökasvatusta on tarkasteltava kokonaisuutena.

Lue lisää

Grahn-Laasonen: Suomalaisilta tuki kunnianhimoiselle ilmastopolitiikalle

Tiedote 16.4.2015

Kokoomuksen varapuheenjohtaja, ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasonen iloitsee tuoreen ilmastobarometri 2015 -tutkimuksen tuloksista.

Valtaosa suomalaisista tunnustaa, että ilmastonmuutoksen hillitsemisellä on kiire. Kansalaiset pitävät tärkeänä, että Suomi on edelläkävijä päästöjä vähentävien teknologioiden käyttöönotossa ja uskovat, että uuden osaamisen ja teknisten ratkaisujen kehittäminen voi parantaa Suomen kilpailukykyä ja luoda työpaikkoja.

”Suomalaiset ovat tiedostava kansa. Ilmastonmuutos on aikamme suurin uhka. Barometri osoittaa, että ilmasto- ja ympäristökysymykset on saatu pois marginaalista, yhteiseksi asiaksi. Meillä on vastuu tulevista sukupolvista, ja on hienoa, että työllä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi on suomalaisten tuki”, Grahn-Laasonen iloitsee.

Lue lisää

Yliopistouudistus 2.0

Tiedote 12.4.2015

Kokoomus esittää, että tulevalla hallituskaudella toteutetaan yliopistouudistus 2.0, jossa suomalaista huippututkimusta ja -osaamista vahvistamalla tavoitellaan uutta kasvua, uusia työpaikkoja ja viennin vahvistumista.

Suomalaisten yliopistojen kuntoon laittamiseksi ja kilpailukyvyn lisäämiseksi Kokoomus esittää miljardin euron pääomituskierrosta yliopistoille, kertoo Kokoomuksen koulutusasioista vastaava ministeri, puolueen varapuheenjohtaja Sanni Grahn-Laasonen.

“Suomi nousee vain osaamalla enemmän kuin muut. Meidän täytyy saada yliopistoistamme enemmän irti. Yliopistojen tutkimustuloksia on nykyistä vahvemmin kaupallistettava tuottamaan uutta kasvua ja työtä suomalaiseen yhteiskuntaan”, Grahn-Laasonen sanoo.

Lue lisää

Grahn-Laasonen kävi äänestämässä: Suomi ei nouse jarruttamalla eikä taaksepäin katsomalla

Tiedote 8.4.2015

Ympäristöministeri, Kokoomuksen varapuheenjohtaja ja hämäläinen eduskuntavaaliehdokas Sanni Grahn-Laasonen kävi tänään äänestämässä ennakkoon Lahdessa Kauppakeskus Triossa. Grahn-Laasonen oli hyväntuulinen ja sanoi suuntaavaansa äänestyskopista takaisin kampanjoimaan.

”Tunnelma vaalikentillä on todella positiivinen ja energinen. Ihmiset ovat tulleet juttelemaan monista aiheista, etenkin jätevesiasetus on puhututtanut”, puolisonsa Arttu Laasosen kanssa äänestämään saapunut ministeri totesi.

Lue lisää

YM tiedottaa: Ympäristörikostorjunnan strategia valmistui, osaamista ja viranomaisyhteistyötä tulee kehittää

Tiedote 7.4.2015

Ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasosen ja sisäministeri Päivi Räsäsen asettaman ympäristörikostyöryhmän työ on valmistunut. Ympäristörikosten ehkäisyssä ja torjunnassa työryhmä tunnisti selkeäksi ongelmakohdaksi viranomaisten välisen yhteistyön vähäisyyden. Työryhmä esittääkin vahvaa panostusta valtakunnallisen ja alueellisen viranomaisyhteistyön kehittämiseen. Käytännön toimenpiteenä työryhmä ehdottaa aluetasolle perustettavia viranomaisyhteistyön ryhmiä. Ryhmien tavoitteena on madaltaa toimialarajoja ja luoda mutkattomampaa keskusteluyhteyttä esitutkintaviranomaisten ja syyttäjien sekä ympäristöviranomaisten välille.

Lue lisää

YM tiedottaa: Ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasonen: Luomutuotannon edellytykset turvattava, nitraattiasetuksen muutos lausunnoille

Tiedote 31.3.2015

Ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasonen pitää tärkeänä, että luomutuotannon edellytykset turvataan. Ympäristöministeriö on tänään lähettänyt lausunnoille nitraattiasetuksen muutosehdotuksen. Ministeriö esittää, että ainoastaan kuiva-ainepitoisuudeltaan alle 30 prosenttia käsittävien lantojen ja orgaanisten lannoitevalmisteiden käyttö olisi kielletty peltolohkon osilla, joiden kaltevuus on vähintään 15 prosenttia. Tällä hetkellä kaltevilla pellon osilla sallitaan ainoastaan mineraalilannoitteiden käyttö, mikä asettaa luomutilat eriarvoiseen asemaan. Lausuntoaika päättyy 10.4.2015.

Lue lisää

YM tiedottaa: Suomen kahdeksas kansallinen kaupunkipuisto Forssaan

Tiedote 30.3.2015

Ympäristöministeriö allekirjoitti tänään päätöksen, jolla Forssaan perustettiin Suomen kahdeksas kansallinen kaupunkipuisto. Se kertoo vuosisataisen maaseutuympäristön nopeasta muutoksesta teollisuustoimintojen tyyssijaksi.

Forssan kansallinen kaupunkipuisto on runsaan 800 hehtaarin laajuinen. Sen maisemassa kohtaavat Loimijoen varren massiiviset, punatiiliset teollisuusperinnön monumentit ja lähes kaupungin ytimeen asti ulottuva, avoimena säilynyt viljelymaisema. Kaiken yllä kohoaa metsäinen pitkittäis-harjuselänne. Kaupunkipuiston läpi virtaava Loimijoki on säilyttänyt pääosin kaupunkitilallisen asemansa ja yhdistää rakennetun kulttuuriympäristön, puistot, virkistysalueet ja kaupunkiluonnon omintakeiseksi, vaihtelevaksi kokonaisuudeksi.

Lue lisää

YM tiedottaa: Soidensuojelukysely lähti noin 5 500 maanomistajalle

Tiedote 30.3.2015

Ympäristöministeriön toimeksiannosta Etelä-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) pyytävät kirjeitse maanomistajia kertomaan halukkuudesta suojella soitaan sekä mielipiteitä eri suojelukeinoista. Kyselyn piirissä on 617 suoaluetta, jotka edustavat eteläisen suoluonnon koko kirjoa – joukossa uhanalaisia lajeja ja luontotyyppejä.

Ympäristöministeriö tekee soidensuojelun täydentämistä koskevan ehdotuksen valtioneuvostolle soidensuojelutyöryhmän esityksen pohjalta syksyllä 2015. Soidensuojelutyöryhmä ottaa esityksessä huomioon soiden vapaaehtoiset suojelukeinot ja maanomistajakyselystä saadut tulokset.

Lue lisää