Opettajankoulutuksen kehittämisohjelman julkistustilaisuus 13.10.2016

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasosen puhe opettajankoulutuksen kehittämisohjelman julkistustilaisuudessa

Opettajankoulutuksen kehittämisohjelman julkistustilaisuus torstaina 13.10.2016 klo 12.00

Helsingin yliopisto, Päärakennus, Juhlasali

***

Arvoisa vararehtori, Arvoisat opettajankoulutusfoorumin puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.
Hyvät foorumin ja jaostojen asiantuntijat,
Hyvät opettajat, opiskelijat ja opettajankoulutuksen kehittäjät!

Tänään on tärkeä päivä. Minulla on ilo saada jakaa tämä hetki kanssanne. Meille kaikille täällä korkeatasoinen opettajankoulutus on sydämen asia. Haluan kiittää lämpimästi Opettajankoulutusfoorumia, sen puheenjohtajia, jaostojen asiantuntijoita, työvaliokuntaa ja teitä kaikkia mukana työssä olleita tästä tuoreesta ja innostavasta opettajankoulutuksen kehittämisohjelmasta.

Maailmassa, jossa nyt elämme, vain muutos on varmaa. Osaamisen ja sivistyksen merkitys Suomelle ja koko maailmalle on jatkuvasti suurempi. Opettajankoulutusfoorumin kehittämisohjelmassaan kiteyttämä visio on vahva – tulevaisuuden opettajankoulutuksen tehtävänä on luoda yhdessä parasta osaamista maailmaan. Tästä on helppo olla samaa mieltä!

Saamme suomalaisina olla ylpeitä osaavista opettajistamme. Yhteiskuntamme yksi perusarvoista on, että kaikki lapset ja nuoret saavat tasa-arvoisesti laadukkaan ja maksuttoman koulutuksen. Taitavat opettajat ovat koulutusjärjestelmämme perusta. Tämä perusta luodaan maisteri­tasoisessa opettajan­koulutuksessa – joko yliopistoissa tai ammattikorkeakouluissa. Opettajankoulutuksella on pitkät perinteet Suomessa.

Opettajankoulutuksemme on kansainvälisestikin vertaillen erittäin korkeatasoista. Se myös kiinnostaa maailmalla. Olin viime viikolla koulutusvientidelegaation kanssa Riadissa Saudi-Arabiassa. Jälleen kerran sain todeta, että suomalaisella koulutuksella on vahvaa vetovoimaa. Suomalaisilla opettajilla on syvällistä pedagogista osaamista sekä oman alan sisältöjen osaamista. Tutkimusperustainen osaaminen luo vapauden ja mahdollisuudet monenlaisiin opetuksellisiin ratkaisuihin.

Opettajiemme laaja pedagoginen vapaus ja mahdollisuus kehittää omaa työtään on suomalaisen koulutusjärjestelmän oivallus, joka erottaa meidät useista muista maailman maista. Luottamus ja korkea arvostus opettajan ammattiin ja työhön, valtakunnallisen tarkan sääntelyn puuttuminen ja laaja pedagoginen vapaus ovat meille ylpeydenaiheita.  Nämä suomalaisen koulutusjärjestelmän vahvuudet ovat tallella.

Silti ajassamme riittää runsaasti uusia haasteita. Oppimistuloksissa on havaittu viime vuosina laskua. Opettajilla on erilaisia valmiuksia ottaa käyttöön uutta pedagogiikkaa. Monet opettajat kokevat, että he kaipaavat lisää uranaikaista tukea voidakseen toimia aktiivisesti ja ottaa vastaan nopeasti muuttuvan toimintaympäristön kasvavat haasteet.

Kutsuin Opettajankoulutusfoorumin viime keväänä koolle selvittämään ja ratkaisemaan opettajankoulutuksen ajankohtaisia kysymyksiä. Opettajankoulutusta on tärkeää uudistaa, jotta suomalainen kasvatus ja opetus säilyvät laadukkaina ja vetovoimaisina aina varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin nyt ja tulevaisuudessa.

Hyvät kuulijat!

Opettajan ammatti muuttuu jatkuvasti ympäröivän yhteiskunnan mukana. Opettajuus on ollut meillä varsin pitkään hyvin itsenäistä työtä.  Nyt meidän olisi osattava muuttaa toimintatapojamme entistä vahvemmin yhdessä tekemisen suuntaan. Yhteistyötä vahvistamalla voimme paremmin tukea kaikkien oppijoiden laaja-alaista osaamista ja oppimaan oppimista.

Opettajalta odotetaan paljon. Kasvatustehtävä syvenee, erilaiset oppijat on otettava yhä yksilöllisemmin huomioon. Opettajan tulee osata tunnistaa syrjäytymisen merkit ja pystyä puuttumaan niihin ajoissa. Kansainvälisyyden ja kulttuurien välisen vuorovaikutuksen kasvu tuo myös uusia ammatillisia vaatimuksia opettajalle.

Näiden lisäksi koulutusjärjestelmässä on tapahtunut ja tapahtumassa viime vuosina paljon muutoksia. Varhaiskasvatus on nyt osa koulutusjärjestelmää. Peruskouluissa ja lukioissa on otettu käyttöön hienot opetussuunnitelman perusteet, joissa painotetaan tulevaisuuden oppimisen taitoja. Valmistelemme ammatilliseen koulutukseen historian suurinta reformia, jossa lainsäädännön ja rahoituksen uudistaminen tuo opiskelijoille mahdollisuudet entistä yksilöllisimpiin opintopolkuihin, joissa yhdistyvät oppilaitoksessa ja työpaikalla tapahtuva opiskelu. Tulevaisuuden ammatillinen koulutus on vahvasti osaamisperusteinen. Se ratkaisee, mitä opiskelija oppii ja osaa.

Tärkeintä kaikissa uudistuksissa on varmistaa oppijoiden osaaminen ja koulutuksellinen tasa-arvo. Kaikissa koulutuksen uudistuksissa korostuvat korkeasti koulutettujen opettajiemme osaaminen ja ammattitaito.

Opettajien osaamisen kehittäminen on myös tärkeä osa peruskoulun uudistamistyötä.

Hyvin kuvaavaa peruskoulun uudistamistyössä on se, että 90 miljoonan euron rahoituksesta yli 60 miljoonaa ohjataan opettajien osaamisen vahvistamiseen. Opettajien merkitys koulutusjärjestelmällemme on aivan keskeinen. Me haluamme panostaa osaaviin opettajiimme ja varmistaa, että heillä on mahdollisuus oman osaamisensa kehittämiseen läpi työuran. Myös uuden kehittämisohjelman keskeisiä tavoitteita tuetaan opetus- ja kulttuuriministeriöstä opettajankoulutuksen kehittämiseen suunnatuilla erityisavustuksilla.

Pidän erittäin hienona, että foorumi on nostanut opettajien uutta luovan osaamisen ja oppijalähtöisyyden linjauksissaan hyvin esiin. Opettajan opiskeluaikanaan kerran hankkima osaaminen ei riitä koko uralle. Haluamme, että jokaisella opettajalla on mahdollisuuksia kehittää omaa osaamistaan läpi työuran.

Tavoitteena on rakentaa opettajankoulutuksen valinnoista, perus-, perehdyt­tämiskoulutuksesta ja uranaikaisen osaamisen kehittämisestä suunnitelmallinen kokonaisuus. Tämä vaatii toteutuakseen myös oppilaitosten johdolta vahvaa osaamista. Koulutuksen ja opetuksen järjestäjät, rehtorit ja oppilaitosten johtajat ovat muutoksessa paljon vartijoina.

Arvoisa yleisö, tänään on juhlapäivä!

Korkeasti koulutetut opettajamme ovat koko koulutusjärjestelmämme vahvuus. Opettajuus on ammatti, joka tänä päivänäkin vaatii vahvaa sitoutumista, innostusta ja positiivista, kannustavaa otetta. Parhaiten opettajat pystyvät kehittämään omaa osaamistaan uransa aikana oppivissa opettajayhteisöissä.

Erityisen iloinen olen ollut foorumin yhteisöllisestä työskentelytavasta. Tällaista luovaa otetta, kaikkien sidosryhmien osallistumista ja yhdessä tekemistä tarvitaan, kun haluamme saada kaikki toimijat mukaan ja tuloksia aikaan.

Avainkysymys on, kuinka laadukas opettajankoulutuksemme, maailman osaavimmat opettajat ja oppilaitoksemme onnistuvat avaamaan näköaloja ja tukemaan lapsia ja nuoria löytämään oman polkunsa nyt ja tulevaisuudessa. Opettajankoulutusfoorumin asiantuntijoiden tekemä työ ja esitykset ovat vahva pohja tulevaisuuden opettajankoulutukselle.

Nyt nämä esitykset on laitettava yhdessä toimeen, jotta opettajankoulutusfoorumin asettamat tavoitteet toteutuvat: jotta suomalainen opettajuus on kansallisesti ja kansainvälisesti arvostettua. Jotta suomalainen opettaja on uutta luova ja tulevaisuuteen tähtäävä asiantuntija. Ja enne kaikkea, jotta opettajankoulutuksemme vetovoima säilyy vahvana myös tulevaisuudessa. Vielä kerran kiitos kaikille teille hienosta ja merkityksellisestä työstä suomalaisen koulutuksen hyväksi!

***

Lue opettajien osaamisen kehittämisestä lisää täältä.