Tekoja vihapuhetta ja rasismia vastaan

#eivihapuheelle #respect #milloinviimeksi #puutunpeliin – sanoja, joiden takana on iso joukko ihmisiä, jotka haluavat ilmaista tukensa vihapuheeseen ja rasismiin puuttumiselle.

Suomen ilmapiiri on muuttunut. Ihmiset sanovat ilkeitä asioita toisistaan omilla kasvoillaan. Ennakkoluulot muuttuvat sanoiksi, jopa rasistisiksi teoiksi.

Meidän on sanottava vieläkin selkeämmin, että se ei käy. Haluamme, että Suomi on avoin maa, jossa kenenkään ei tarvitse arjessaan kohdata uhkaa. Julkisen vallan tehtävänä on turvata oikeusvaltion, demokratian ja ihmisoikeuksien toteutuminen. Luottamus ja kansalaisten keskinäinen kunnioitus ja niitä ylläpitävät instituutiot ovat Suomen hyvinvoinnin perustekijöitä.

Vihapuhe ja rasismi merkitsevät, että jotkut meistä joutuvat elämään ilmapiirissä, jossa avoimesti kiistetään heidän asemansa tasavertaisina yhteisön jäseninä. Vihapuheen ja rasistisen käytöksen taustalta voi löytää epäoikeudenmukaisuuden, ulkopuolisuuden, merkityksettömyyden kokemuksia ja tunteita. Sen vuoksi on tärkeää pyrkiä vähentämään yhteiskunnassa osattomuutta, näköalattomuutta ja syrjintää.

Tässä ministeriömme katsoo kauas. Koulutus-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikalla luodaan perustaa yhteiskunnalliselle yhteenkuuluvuudelle, luottamukselle, kunnioitukselle, avoimuudelle ja monikulttuurisuudelle.

Koulun tärkeä tehtävä on yhdessä kotien kanssa kasvattaa avarakatseisia, toisia kunnioittavia ja välittäviä ihmisiä. Haluamme varmistaa, että koulun koko henkilökunnalla on valmiudet toimia siten, että demokraattiset arvot, tietoisuus ihmisoikeuksista ja osallisuuden tunne vahvistuvat. Kouluissa tarvitaan osaamista ja valmiuksia monikulttuurisessa työympäristössä toimimiseen, vihapuheeseen puuttumiseen ja radikalisoitumisen merkkien tunnistamiseen.

Edistämällä nuorten ja aikuisten monilukutaitoa annamme heille taitoja tunnistaa vihapuhe ja rasistinen puhe. Otamme mukaan työhön kansalaisyhteiskunnan toimijat, nuorisotyön ja liikunnan. Kutsumme myös nuoriso- ja opiskelijajärjestöjä, oppilaskuntia ja muita organisaatioita ideoimaan ja toteuttamaan opiskelijalähtöisiä keinoja lisätä erilaisten opiskelijoiden kohtaamista ja yhdessä tekemistä.

Pyysin reilu kuukausi sitten opetus- ja kulttuuriministeriön asiantuntijoita miettimään, miten voisimme omilla toimillamme ja resursseillamme ehkäistä vihapuhetta ja rasismia sekä vahvistaa osallisuutta yhteiskunnassa. Ajatuksista syntyi kymmenkohtainen toimintaohjelma, joka julkaistiin tänään.

Kymmenen kohdan ohjelmamme on tällainen:

  1. Läpi harmaan hallinnon. Otamme vihapuheen ja rasismin vastustamisen sekä monikulttuurisuuden, osallisuuden ja yhdenvertaisuuden vahvistamisen läpäisyperiaatteella huomioon opetus- ja kulttuuriministeriön toimialojen virastojen, laitosten ja muiden organisaatioiden ohjauksessa.
  1. Rahalla rasismia vastaan. Sisällytämme opetus- ja kulttuuriministeriön harkinnanvaraisiin valtionavustushankkeisiin ja ESR-toimenpidekokonaisuuksien valintakriteereihin läpäisyperiaatteella monikulttuurisuuden, yhteisöllisyyden ja osallisuuden edistämisen.
  1. Kirjastossa kohdataan. Vahvistamme yleisten kirjastojen toimintaa aktiivisen kansalaisuuden, monikulttuurisuuden ja demokratian edistäjänä.
  1. Aikuisen ABC. Kehitämme lasten ja nuorten parissa työskentelevän opetushenkilöstön ja muiden ammattilaisten koulutusta.
  1. Voimaa vertaisverkostosta. Haastamme nuoriso-, opiskelija- ja varhaisnuorisojärjestöjä ja muita nuorten omia organisaatioita monikulttuuristen, yhteisöllisten ja tasapuolisten osallistumismahdollisuuksien luomiseen.
  1. Nuorissa on tulevaisuus. Vahvistamme nuorisoalan toimijoiden osaamista ihmisoikeuksien ja yhdenvertaisuuden edistämisessä sekä vihapuheen torjunnassa.
  1. Vapaaksi vihapuheesta. Avaamme kuntien nuorisotoimille suunnatun erityisavustushaun, jonka tavoitteena on ennaltaehkäistä vihapuhetta ja edistää yhdenvertaisuutta.
  1. Punainen kortti rasismille! Tuemme Punainen kortti rasismille -hankkeen laajentamista jalkapallossa ja muissa joukkuelajeissa sekä liikunta-alan yhdenvertaisuustyön kehittämistä.
  1. Puhutaan toisillemme! Avaamme valtionavustushaun uskontojen vuoropuhelun edistämiseksi.
  1. Yhdessä kohti tulevaa. Käynnistämme ”Merkityksellinen Suomessa” -haasteen, jossa lisätään kanssakäymistä, tutustumista ja vuorovaikutusta kantaväestön ja vähemmistöjen välillä.

Isot haasteet eivät ratkea yksin opetus- ja kulttuuriministeriön toimin, mutta yhdessä voimme tehdä paljon. Tarvitsemme lisää osallistumista, vuorovaikutusta ja tietoa. Tähän tartumme heti.

Oikeusministeriön tuoreen selvityksen mukaan häirinnän ja vihapuheen ennaltaehkäisemiseksi ja siihen puuttumisen tulee näkyä kansalaisten arjessa. Tämä vaatii kansalaisten aktiivisuuden ja tietoisuuden lisäämistä ja rohkeutta puuttua. Järjestösektorin roolin tulee olla vahva ihmisoikeuksien puolustamisen ja matalan kynnyksen palveluiden tuottamisessa. Ihmisoikeuskasvatukseen ja yhdenvertaisuussuunnitteluun tulee panostaa eri organisaatioissa ja sen tulisi sisältyä kaikkeen lasten ja nuorten parissa tehtävään työhön.

Opetus- ja kulttuuriministeriön Merkityksellinen Suomessa -toimintaohjelmaa tullaan tekemään tutuksi haastekampanjalla, jonka tavoitteena on lisätä yhdistävän tekemisen ja harrastamisen kautta kanssakäymistä, tutustumista ja vuorovaikutusta.

Tärkeä elämän taito on kyky asettua toisen ihmisen asemaan. Tässä ajassa sitä taitoa tarvitaan kipeästi.

Lue koko ”Merkityksellinen Suomessa” -toimintaohjelma!

sanni_vihapuhe.001

Sanni Grahn-Laasonen

Opetus- ja kulttuuriministeri