Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasosen puhe Liikkuva Koulu -seminaarissa

Hyvät kuulijat,

On sanottu, että tunti liikuntaa päivässä tuo päivään yhden lisätunnin. Hallituksen kärkihanke liikkumisen lisäämiseksi Suomessa on yksi omista suosikeistani. Haluamme saada lisää liikettä Suomeen. Se, jos mikä, on innostava tehtävä!

Perusta liikunnallisille elämäntavoille luodaan lapsuudessa. Siellä syntyvät kaikista tärkeimmät arkiliikunnan tottumukset. Taitetaanko koulumatkat kävellen tai pyörällä – autoilun sijaan? Pääsevätkö lapset riittävän usein harrastamaan liikunnallisia leikkejä? Ja ehkä kaikista tärkeimpänä – näytämmekö itse aikuisina esimerkkiä liikunnallisesta elämäntavasta?

Koska lapsuuden rooli liikunnalliseen elämäntapaan kasvamisessa on kiistaton, käännän aluksi katseeni varhaiskasvatukseen.

Alle kouluikäiset lapset tarvitsevat päivittäin vähintään kaksi tuntia reipasta liikuntaa. Tuoreiden tutkimusten mukaan valitettavan harva päiväkoti-ikäinen lapsi liikkuu päivittäin kaksi tuntia reippaasti. Päiväkoti-ikäisten lasten liikkuminen on pääosin matalatehoista, eli käytännössä istumista, seisomista tai kävelemistä. Päiväkotipäivästä vain noin kaksi prosenttia kuluu vähintään kohtuullisesti kuormittavissa leikeissä. Lasten spontaani, fyysisesti aktiivinen toiminta ja leikki ovat usein liian vähäisessä roolissa.

Lapset viihtyvät pääosin hyvin varhaiskasvatuksessa. Tärkeimpiä asioita lapsille on leikki, ystävät sekä aikuiset. Tylsimmiksi asioiksi lapset kokevat odottelun ja vaatimukset hiljaa olemisesta. Päiväkodissa vallitsevat toiminnan rakenteet, kuten aikataulut ja tilojen käyttö, vaikuttavat lasten mahdollisuuksin leikkiä, oppia ja osallistua. Lapset kokevat omat vaikutusmahdollisuutensa näihin rakenteisiin pieniksi.

Olemme onnistuneet osin siirtämään aikuisten maailman istumista ja liikkumattomuutta tukevan elämäntavan osin myös lapsille. Se on vakava signaali, johon haluamme muutoksen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma ”Ilo kasvaa liikkuen” edistää liikkumista varhaiskasvatuksessa. Liikkuminen on otettava keskeiseksi osaksi jokaista päivää varhaiskasvatuksessa.

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen luonnollisena jatkona perusopetuksen laadukas liikunnan opetus vahvistaa lasten ja nuorten liikkuvaa elämäntapaa. Liikunnan opetuksen on tarkoitus tukea omaehtoista liikkumista myös kouluajan ulkopuolella. Lasten ja nuorten liikkuttamisesta kouluissa kantavat huomattavaa vastuuta myös aamu- ja iltapäivätoiminta sekä erilaiset kerhot. Varhaislapsuuden merkitys liikunnallisen tai liikkumattoman elämäntavan omaksumisessa on kiistaton.

Hyvät kuulijat,

Hallituksen kärkihankkeilla tavoitellaan pysyvää muutosta suomalaiseen yhteiskuntaan. ”Tunti liikuntaa päivässä” – kärkihanke on mainio esimerkki siitä, miten voimme kohtuullisella panostuksella luoda valtavan positiivisen muutoksen. Rahallisesti panostus kärkihankkeeseen on 21 miljoonaa euroa. Tämä jakautuu kolmelle seuraavalle vuodelle tarkoittaen 7 miljoonan euron vuosittaisia panostuksia.

Ensi lukuvuoden alusta astuvat voimaan perusopetuksen uudet tuntijaot lisäävät liikuntaa kouluissamme. Uudessa tuntijaossa perusopetuksen opetukseen on varattu yhteensä nyt vähintään 20 vuosiviikkotuntia. Kokonaisuudessaan tämä tarkoittaa vähintään 760 liikunnan oppituntia. Uusi tuntijako tuo siis 76 liikuntatuntia lisää koulutyöhön. Tämä on merkittävä lisäys, sillä perusopetuksen yksittäisten oppiaineiden osalta vain äidinkieleen ja kirjallisuuteen sekä matematiikkaan on varattu tätä enemmän oppitunteja.

Opetussuunnitelman perusteisiin on sisällytetty myös Move!. Move! tarkoittaa perusopetuksen 5. ja 8. vuosiluokkien oppilaille suunnattua fyysisen toimintakyvyn valtakunnallista tiedonkeruu- ja palautejärjestelmää, jonka tarkoituksena on tuottaa tietoa nuorten toimintakyvystä. Järjestelmän keskeisenä tarkoituksena on kannustaa lapsia ja nuoria huolehtimaan fyysisestä toimintakyvystä omatoimisesti.

Hyvät kuulijat,

Liikkuva koulu -ohjelma laajennetaan valtakunnalliseksi kattamaan kaikki perusopetuksen lapset ja nuoret. Lisäksi ohjelma ulotetaan kokeilujen avulla myös osaan lukioista ja ammatillista oppilaitoksista. Tämä kirjaus on valtavan hieno tunnustus teille kaikille tekemästänne työstä. Olette olleet rakentamassa järjestelmää, joka aidosti muuttaa suomalaista yhteiskuntaa.

Tähän mennessä toteutetulla Liikkuva koulu -ohjelmalla on nostettu keskusteluun tärkeitä tavoitteita. Näitä ovat olleet esimerkiksi koululaisten istumisen vähentäminen, koulumatkaliikkumisen lisääminen ja kouluviihtyvyyden sekä työrauhan parantaminen. Monissa liikkuvissa kouluissa on onnistuttu saamaan koko kouluyhteisö laajasti mukaan Liikkuva Koulu -toimintaan. Tämä ei kuitenkaan ole itsestäänselvyys ja töitä sitoutumisen suhteen on vielä tehtävänä.

Liikkuva koulu -ohjelmaa on toteutettu nyt viisi vuotta ja se tavoittaa jo hieman yli tuhat peruskoulua. ”Liikkuva koulu -toimintamallin” keskiössä ovat koulujen omat toimenpiteet. Jokainen koulu toteuttaa liikkuvampaa koulupäivää omalla tavallaan, omalle koululle sopivin toimenpitein. Koulut ovat sitoutuneet toimintamallin levittämiseen ja käytäntöjensä kehittämiseen. Tätä periaatetta ei ole syytä muuttaa jatkototeutuksessakaan. Seuraava tavoitteemme on saada toiminta laajenemaan kaikkiin Suomen kouluihin.

Yhteistyökumppanit ovat hyvin merkittävässä roolissa Liikkuva Koulu – ohjelman toteutuksessa. Haluamme jatkossakin pitää urheiluseurat, järjestöt ja muut tahot mahdollisimman lähellä, sillä teidän antama panoksenne on korvaamaton.

Asetin viime viikolla työryhmän pohtimaan harrastamisen kohonneita kustannuksia. Työryhmän tehtävänä on pohtia, kuinka mahdollistamme jokaiselle lapselle ja nuorelle kohtuuhintaisen liikuntaharrastuksen. Jokaisella lapsella pitää olla mahdollisuus liikunnan iloon ja mieleiseen liikuntaharrastukseen. Se on myös parasta syrjäytymisen ehkäisyä. Jättäkää tämä ajatus hautumaan, sillä vain yhdessä alan toimijoiden kanssa voimme saavuttaa tärkeän tavoitteen.

Hyvät kuulijat,

haluan kiittää kaikkia teitä, jotka olette antaneet oman panoksenne Liikkuvan Koulun toteuttamiselle. Kiitos, että olette olleet mukana luomassa ja toteuttamassa ainutlaatuista lasten ja nuorten liikkumista lisäävää ohjelmaa. Tällä työllä on pitkälle tulevaisuuteen kantavat jäljet. Liikkumisen iloa ja mukavaa päivänjatkoa kaikille!