YM tiedottaa: Ympäristökasvatuksen työryhmä ehdottaa suunnitelmaa kestävän kehityksen kasvatuksesta

Tiedote 16.4.2015

Suomen tulisi laatia kansallinen suunnitelma kestävän kehityksen koulutuksen ja kasvatuksen edistämiseksi. Ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasonen sekä kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitanen ottivat tänään vastaan raportin ympäristökasvatuksen ja -tietoisuuden kehittämistä pohtineelta työryhmältä.

Ministeriöiden yhdessä asettama työryhmä perustelee ehdotusta kansallisesta suunnitelmasta alan kansainvälisellä kehityksellä ja kansallisten strategioiden vanhentumisella. Suunnitelmassa tulisi ottaa huomioon Suomen yhteiskuntasitoumuksen 2050, YK:n kestävän kehityksen kasvatuksen globaalin toimintasuunnitelman ja loppuvuodesta valmistuvan YK:n Post 2015 -kehitysagendan tavoitteet. Kestävän kehityksen koulutusta, ympäristökasvatusta ja -tietoisuutta sekä kulttuuriympäristökasvatusta on tarkasteltava kokonaisuutena.

Lisäksi suunnitelmaan tulisi kerätä ehdotukset luonto- ja ympäristökoulujen sekä koulujen ympäristöjärjestelmien kehittämiseksi.

Työryhmän mukaan suunnitelma on syytä laatia laajassa yhteistyössä yhteiskunnan eri toimijoiden kanssa, sillä niin keskus-, alue- kuin paikallishallinnolla kuin kolmannen ja yksityiselläkin sektorilla on keskeinen rooli kestävän kehityksen koulutuksen edistämisessä.

”Ilmastonmuutos on aikamme suurin uhka, ja ympäristön kantokyky tulee ottaa yhä paremmin huomioon kaikessa, mitä teemme. Muutos lähtee kasvatuksesta. Ympäristökasvatus ja luontokoulutoiminta ovat tärkeitä työkaluja lasten ja nuorten luontosuhteen ja ympäristötietoisuuden vahvistamisessa. Uusiakin ideoita tarvitaan, jotta Suomesta tehdään maailman ympäristötietoisin kansa lapset ja nuoret edellä. Pelkkä suunnitelma ei riitä, tarvitaan konkreettisia tekoja ja uuden ajattelun jalkautusta”, ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasonen kertoi.

Kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitanen on esitykseen tyytyväinen. ”Kulttuuri- ja luonnonympäristöä tulee tarkastella kokonaisvaltaisesti. Esitys antaa hyvän pohjan jatkaa yhteistyötä ja tuoda kestävään kehitykseen vahvasti mukaan kulttuurinen ulottuvuus”, hän sanoo.

”Vuonna 2014 hyväksytyt perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet pitävät sisällään vahvan kestävän elämäntavan painotuksen. Nyt olisi hyvä jalkauttaa tämä kansallinen tahtotila joka puolelle Suomea.”, opetus- ja viestintäministeri Krista Kiuru linjaa.

Työryhmä ehdottaa myös että hallinnonalojen yhteistyötä kehitetään ja tiivistetään. Työryhmän näkemyksen mukaan Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) vastaa jatkossakin ympäristökasvatuksen ja -tietoisuuden erikoistumistehtävästä, ja muissa ELY-keskuksissa tulisi olla ympäristötietoisuudesta vastaava henkilö. Lisäksi tulee selvittää Suomen ympäristökeskuksen, Metsähallituksen ja Museoviraston rooli ympäristötietoisuuden edistämisessä.

Työryhmän tehtävä oli pohtia ympäristökasvatuksen, mukaan lukien kulttuuriympäristökasvatuksen, kehittämistarpeita sekä selvittää ympäristöhallinnon ja opetushallinnon välistä työnjakoa.

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Riina Vuorento, opetus- ja kulttuuriministeriö, p. 02953 30363, etunimi.sukunimi@minedu.fi
Tiedottaja Tanja Tuulinen, Keski-Suomen ELY-keskus, p. 0295 024 669 (työryhmän sihteeri), etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Ylitarkastaja Rainer Lahti, ympäristöministeriö, p. 02952 50148, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi