YM tiedottaa: Ympäristönsuojelulain uudistaminen jatkuu, tavoitteena sujuvoittaa lupakäsittelyä

Tiedote 27.1.2015

Ympäristönsuojelulain uudistuksen kolmas vaihe alkaa. Tavoitteena on edelleen sujuvoittaa lupakäytäntöjä muun muassa karsimalla päällekkäisyyksiä ja ottamalla käyttöön yksinkertaisempia menettelyjä.

”Ympäristönsuojelulain kehittäminen on merkittävä kokonaisuudistus. Suomella ei ole varaa hitaisiin ja jäykkiin lupaprosesseihin ja ylimääräiseen byrokratiaan. Uudistamalla ympäristönsuojelulakia huolehdimme sekä ympäristönsuojelun korkeasta tasosta että toimivasta ja selkeästä luvituksesta ja lainsäädännöstä”, kertoo ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasonen.

Uudistuksen kolmannessa vaiheessa selvitetään lupakäsittelyn käytäntöjen edelleen sujuvoittamista ja luvanvaraisuuskynnysten laajempaa nostamista. Lisäksi tarkastellaan edellytyksiä säätää nyt lupamääräyksissä ratkaistavista asioista toimialakohtaisissa valtioneuvoston asetuksissa ja lupamenettelyjen korvaamista toimintojen rekisteröintimenettelyllä. Rekisteröintimenettely on yksinkertainen kirjaamismenettely ilman siihen liittyvää päätöksentekoa ja näin ollen nopeampi. Myös lupaviranomaisten eli aluehallintovirastojen ja kunnan ympäristösuojeluviranomaisten toimivallanjakoa sekä eri toimialojen ympäristönsuojelua koskevaa ohjeistusta uudistetaan. Erikseen selvitetään lupa- ja arviointimenettelyjen päällekkäisyyksien karsimista.

Eläinsuojien osalta selvitetään edellytyksiä säätää nyt lupamääräyksissä ratkaistavista asioista toimialakohtaisessa valtioneuvoston asetuksessa. Tämän jälkeen arvioidaan, missä laajuudessa asetus mahdollistaa eri toimintojen siirtämisen lupamenettelystä rekisteröintimenettelyyn tai mahdollistaa nyt lupamenettelyssä ratkaistavien asioiden määrän rajaamisen.

Tarastin työryhmältä odotetaan keinoja lupakäsittelyn sujuvoittamiseen

Ympäristöluvan varaisia toimintoja on Suomessa noin 18 000. Näistä valtion viranomaisten luvitettavina ja valvottavina on noin 7000 laitosta ja kunnissa noin 11 000. Ympäristönsuojelulain toisen vaiheen uudistuksessa ympäristölupien automaattisesta tarkistamismenettelystä luovuttiin, maa-ainesluvan ja ympäristöluvan menettelyt yhdistyivät ja eläinsuojien ympäristölupamenettely kevenee. Eläinsuojia poistuu uudistuksen myötä luvanvaraisuudesta 3300. Tällä hetkellä eduskunnan käsittelyssä olevan uudistuksen arvioidaan vähentävän lupahakemusten määrää noin 20 prosenttia.

Lupamenettelyiden sujuvoittamisen osalta huomiota tullaan nyt kiinnittämään tiedottamiseen, osallistumiseen, osallistumisoikeuksien varaamiseen ja asianomaisten kuulemiseen lupamenettelyssä. Myös ympäristöministeri Grahn-Laasosen nimittämä, ministeri Lauri Tarastin arviointiryhmä etsii parhaillaan keinoja sujuvoittaa lupamenettelyjä. Arviointityön on määrä valmistua 28. helmikuuta 2015 ja sen tulokset tulee ottaa huomioon kolmannen vaiheen uudistustyössä.

”Lupaprosessien sujuvoittamisesta hyötyy koko Suomi. Se on merkittävää yrittäjyyden esteiden ja byrokratian purkua. Tavoitteena on saada ympäristönsuojelun tasosta tinkimättä liikkeelle uusia investointeja ja Suomeen uutta työtä. Lupajonoissa odottaa myös paljon esimerkiksi uusiutuvan energian ja uusien, puhtaiden teknologioiden investointeja”, muistuttaa ympäristöministeri Grahn-Laasonen.

Ympäristönsuojelulakia uudistetaan vaiheittain

Hallitusohjelman mukaisesti ympäristönsuojelulain ja -asetuksen kokonaisuudistuksen tavoitteena on turvata ympäristöarvot, torjua ilmastonmuutosta sekä edistää materiaalitehokkuutta ja jätteen synnyn ehkäisyä. Päämääränä on myös selkeyttää ympäristölupajärjestelmää muun muassa poistamalla kaavoituksen, ympäristövaikutusten arvioinnin ja ympäristölupamenettelyiden päällekkäisyyksiä hyvää ympäristönsuojelun tasoa ja kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia heikentämättä.

Ympäristölupamenettelyn kehittämistä koskevaa työtä tehdään vaiheittain. Tähän mennessä ensimmäisen vaiheen ehdotusten pohjalta valmisteltu uusi ympäristönsuojelulaki tuli voimaan 1. päivänä syyskuuta 2014. Hankkeen toisen vaiheen valmistelun pohjalta laadittu hallituksen esitys ympäristönsuojelulain ja maa-aineslain muuttamisesta annettiin eduskunnalla 20. päivänä marraskuuta 2014. Hallituksen esityksessä tehostetaan ympäristölupien käsittelyä, yhdistetään ympäristönsuojelulain ja maa-aineslain mukaisten lupien käsittelyt sekä muutetaan eläinsuojien luvanvaraisuusrajoja. Kolmannen vaiheen ehdotus hallituksen esitykseksi on määrä valmistua loppuvuodesta 2015.

Lisätietoja:

Erityisavustaja Aino Salo, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi, p. 050 3069 599
Hallitusneuvos Oili Rahnasto, ympäristöministeriö, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi, p. 0295 250 244