Puhe Yritykset & Biodiversiteetti -ohjelman vuosiseminaarissa

Puhe Helsingissä 28.1.2015

Arvoisat kuulijat, hyvät seminaariin osallistujat,

luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen on yksi aikamme vakavimpia uhkia. Sen seuraukset ihmisten terveydelle tai yritysten toimintamahdollisuuksille ovat arvaamattomia ja vaikeasti korjattavissa. Lopulta kyse on ihmiskunnan selviytymisestä.

Suomi on osapuoli luonnon biologista monimuotoisuutta koskevassa yleissopimuksessa, joka ei ole ehkä yhtä tunnettu mutta yhtä tärkeä, kuin kansainvälinen ilmastosopimus ilmastopuolella. Yleissopimuksen tarkoituksena on pysäyttää vuoteen 2020 mennessä biologisen monimuotoisuuden häviäminen.

Viime lokakuussa Etelä-Koreassa järjestettiin tämän yleissopimuksen 12. osapuolikokous, johon valmisteltiin väliarvio sopimuksen tavoitteiden edistymisestä. Vaikka monella osa-alueella oli edistytty ja toimenpiteet ovat olleet oikeansuuntaiset, ne ovat yhä riittämättömät. Jos me haluamme saavuttaa vuoden 2020 tavoitteet, vauhtia tarvitaan lisää.

Valtioneuvoston periaatepäätös Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön strategiasta 2012-2020 linjaa, mitä meidän pitää tehdä kansallisesti, jotta kansainväliset tavoitteet saavutetaan. Tämän vuoden aikana tehdään väliarviointi, miten strategia ja toimeenpano ovat onnistuneet.

Yritysten mukana olo luonnon monimuotoisuuden suojelussa on keskeistä. Monet luonnosta saatavat hyödyt ovat yrityksille ilmaisia. Luonnonvarojen heikentyessä maksajiksi ja kärsijöiksi joutuvat ympäristön ja ihmisten lisäksi mitä suurimmassa määrin myös yritykset. Esimerkiksi vesistöjen tai maaperän tilan huonontumisella on merkittäviä seurauksia yritysten toimintaan.

Yritysyhteistyön lisäämiseksi kansainvälisen yleissopimuksen yhteyteen on perustettu Global Partnership -aloite ja kansainvälinen verkosto, joka vuosittain järjestää Global Business & Biodiversity Forumin. Suomi liittyi tähän aloitteeseen viime vuonna.

Nyt minulla on ilo julkaista tuore tieto siitä, että seuraava, eli järjestyksessään viides Global Business & Biodiversity Forum järjestetään Suomessa. Ensi syksynä Helsingissä järjestettävä foorumi tarjoaa suomalaisille yrityksille ainutlaatuisen mahdollisuuden tutustua tämän alan maailman keskeisiin toimijoihin sekä heidän parhaisiin käytäntöihinsä. Helsingissä on tarkoitus jatkaa globaalia keskustelua yritysten roolista ja siitä, miten yhteistyötä ja avointa dialogia eri toimijoiden kanssa voitaisiin edelleen kehittää.

Hyvät kuulijat,

luonnon monimuotoisuudesta huolehtiminen tarkoittaa vastuun kantamista, mutta se tarjoaa yrityksille myös mahdollisuuksia. Jotta monimuotoisuuden häviäminen saadaan pysähtymään, tarvitaan uudenlaista yritystoimintaa ja uudenlaisia tapoja tehdä. Tarvitaan fiksumpia prosesseja, resurssitehokkuutta ja materiaalien kierrätystä, uutta teknologiaa ja vastuullisia ratkaisuja. Uudet toimintamallit turvaavat luonnon monimuotoisuutta, mutta ne tarjoavat myös businessmahdollisuuksia, kunhan ne osataan hyödyntää.

Ympäristönäkökulma näkyy Suomessa monen yrityksen toiminnassa vapaaehtoisina ympäristötekoina. Kansainvälisissä yritysvastuuta mittaavissa vertailuissa suomalaiset yritykset ovat kärkisijoilla, kun tarkastellaan esimerkiksi yritysvastuuraportointia ja sen luotettavuutta.

Tällaista ympäristöheräämisen aaltoa pitää tukea. Luonnon monimuotoisuuden suojelemiseen liittyen FIBS Yritysvastuuverkosto yhteistyössä ympäristöministeriön kanssa on mahdollistanut kansallisen Yritykset & Biodiversiteetti -ohjelman aloittamisen. Suomen Yritykset ja biodiversiteetti -ohjelma on tehnyt hyvää työtä yritysten ympäristötietoisuuden lisäämisessä ja se on synnyttänyt uudenlaista yhteistyötä yksityisen ja julkisen sektorin välillä.

Viime vuonna ohjelman puitteissa järjestettiin ensimmäinen yrityksille suunnattu niin sanottu Master Class -koulutus, jolla tuettiin yrityksiä yritystoiminnan riskien ja mahdollisuuksien analysoimisessa luonnon monimuotoisuuden näkökulmasta. Koulutus osoittautui varsin onnistuneeksi. Se toi yhteen yritykset, Suomen ympäristökeskuksen, Metsähallituksen luontopalveluiden ja kansalaisjärjestöjen osaamisen. Tästä tuli kiitosta myös kansainvälisesti.

Yritykset lähtivät koulutukseen mukaan aktiivisesti. Monet Master Class -yrityksistä tarkastelevat nyt yritystensä toiminnan monimuotoisuusvaikutuksia aikaisempaa kattavammin ja pyrkivät huomioimaan tulokset tuotantolaitosten toiminnassa ja alueidensa maankäytön suunnittelussa.

Fazer on käynnistänyt yhteistyön WWF Suomen kanssa luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi ja julkaisi palmuöljysitoumuksen, jonka tavoitteena on pienentää palmuöljytuotannon negatiivisia ympäristövaikutuksia. Toinen Master Class osallistuja Finngrid on panostanut esimerkiksi voimajohtoaukeisiin, missä on hoitotoimenpiteillä kunnostettu elinympäristöjä tummaverkkoperhoselle ja hietasisiliskolle. Fortum on ottanut tavoitteekseen tarkastella kaikkia energiantuotantomuotojaan biodiversiteetin näkökulmasta. Fortum on myös parhaillaan selvittämässä suojelualueiden ja uhanalaisten lajien esiintymistä voimalaitostensa vaikutusalueilla.

Tässä oli vain muutama esimerkki.

Suunta on siis hyvä. Nyt Suomessa tarvitaan vielä lisää toiminnan laajuutta ja sen arkipäiväistymistä. Suomalaisten yritysten kannalta suurimmat haasteet liittyvät luonnon monimuotoisuuteen liittyvien riskien ja mahdollisuuksien tunnistamiseen, ylimmän johdon sitouttamiseen ja toiminnan kehittämiseen osaksi jokapäiväistä yritystoimintaa. Lisäksi pitäisi panostaa siihen, että toiminnan vaikuttavuus olisi mitattavissa.

Lopuksi minulla on ilo kertoa, että viime vuoden hyvät kokemukset saavat tänä vuonna jatkoa. Ensimmäisestä Master Class -koulutuksesta saatujen lupaavien kokemusten rohkaisemina ympäristöministeriö on päättänyt järjestää myös vuoden 2015 Master Class II -koulutuksen. Kannustan ehdottomasti uusia yrityksiä ja uusia sektoreita tarttumaan tähän mahdollisuuteen. Tämä on erinomainen tilaisuus päästä työskentelemään alan ammattilaisten kanssa ja kuulla muilta yrityksiltä heidän kokemuksiaan.

Hyvät ystävät,

haluan tässä yhteydessä kiittää niitä edelläkävijäyrityksiä, jotka ottivat osaa ensimmäiseen Master Class -koulutukseen: kiitos Fazer, Finngrid, Fortum, NCC Roads, Nokian Renkaat, Lemminkäinen, Rudus, Teollisuuden Voima ja YIT. Lisäksi kiitos ympäristöhallinnolle ja kansalaisjärjestöille erinomaisesta yhteistyöstä ja ennen kaikkea kiitos FIBS Yritysvastuuverkostolle, joka mahdollisti kaiken tämän.

Näissä sanoin haluan toivottaa teille antoisaa Yritykset ja Biodiversiteetti vuosiseminaaria 2015!