YM tiedottaa:Ympäristölupaprosessien vauhdittaminen etenee, ympäristönsuojelulainkokonaisuudistus on valmistumassa

Tiedote 20.11.2014

Valtioneuvosto antoi tänään hallituksen esityksen eduskunnalle ympäristönsuojelulain ja maa-aineslain muuttamisesta. Ympäristönsuojelulain toisen vaiheen uudistus edistää osaltaan ympäristölupaprosessien vauhdittamista.

”Ympäristönsuojelulain toisen vaiheen uudistus sujuvoittaa ja vauhdittaa ympäristölupaprosesseja. Käsittely tehostuu ja luparuuhka vähenee ympäristönsuojelusta tinkimättä. Tavoite on kohdistaa viranomaisten voimavaroja järkevämmin”, kertoo ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasonen.

Nyt esitettävän uudistuksen arvioidaan vähentävän lupahakemusten määrää noin 20 prosenttia.

Viranomaisten voimavaroja halutaan kohdistaa ympäristön ja sen pilaantumisen ehkäisemisen kannalta olennaisiin toimintoihin ja tilanteisiin, joita ei ole riittävästi voitu ennakoida, kun alkuperäinen lupa on myönnetty.

Ympäristöluvan varaisia toimintoja on Suomessa noin 18 000, mikä on kansainvälisesti verrattuna paljon. Näistä valtion viranomaisten luvitettavina ja valvottavina on noin 7000 laitosta ja kunnissa noin 11 000. Aluehallintoviraston (AVI) luvittamista laitoksista vajaat 1 000 kuuluu EU:n teollisuuspäästödirektiivin alle. Merkittävin yksittäinen luvanvarainen toimiala on eläinsuojat, joiden osuus luvanvaraisista laitoksista on 42 prosenttia. Nyt esitettävien lupakynnysten nostojen myötä noin 3300 eläinsuojaa jäisi pois ympäristölupavelvollisuuden piiristä. Tällä ei kuitenkaan ole eläinten hyvinvointia heikentäviä vaikutuksia. Eläinten hyvinvointiin liittyvistä asioista säädetään eläinsuojelulainsäädännössä ja sen noudattamisen valvonta kuuluu maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalle.

”Pitkät lupaprosessit hidastavat investointeja ja myös ympäristön kannalta tärkeitä hankkeita, kuten uusiutuvan energian ja uusien ympäristöteknologioiden käyttöönottoa”, muistuttaa Grahn-Laasonen.

Ympäristölupamenettelyn kehittämistä koskevaa työtä tehdään vaiheittain. Vuoden 2015 alussa aloitettavassa uudistuksen seuraavassa vaiheessa selvitetään lupakäsittelyn käytäntöjen edelleen sujuvoittamista ja luvanvaraisuuskynnysten laajempaa nostamista. Lisäksi tarkastellaan edellytyksiä säätää nyt lupamääräyksissä ratkaistavista asioista toimialakohtaisissa valtioneuvoston asetuksissa ja lupamenettelyjen korvaamista toimintojen rekisteröintimenettelyllä. Myös lupaviranomaisten toimivallanjakoa sekä eri toimialojen ympäristönsuojelua koskevaa ohjeistusta uudistetaan. Erikseen selvitetään lupa- ja arviointimenettelyjen päällekkäisyyksien karsimista.

Ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasonen on nimittänyt ministeri Lauri Tarastin johtaman työryhmän etsimään parhaita keinoja sujuvoittaa lupaprosesseja. Arviointityön on määrä valmistua 28.2.2015.

Ympäristönsuojelulain toisen vaiheen keskeiset uudistukset

1. Ympäristölupien automaattisesta tarkistamismenettelystä luovutaan

Nykyisin suurin osa lupa-asioista tulee vireille, koska ympäristölupa ja sen määräykset täytyy aina tietyin määräajoin tarkistaa. Uudistuksen myötä käytännössä automaattisesta tarkistamismenettelystä luovutaan ja sen korvaa valvontaviranomaisen arvio siitä, täytyykö lupaa muuttaa. Arviointi kytketään jo nykyisinkin tehtävään säännölliseen valvontaan, jolloin myöskään valvojan taakkaa ei lisätä kohtuuttomasti.

2. Maa-ainesluvan ja ympäristöluvan menettelyt yhdistyvät

Maa-aineslakiin perustuva maa-aineslupa ja ympäristönsuojelulakiin perustuva ympäristölupa yhdistyvät, jolloin lupia voi hakea yhteisellä hakemuksella. Tämä on askel kohti yhden luukun periaatetta. Tällä hetkellä joka vuosi noin 250 maa-ainesten ottamista koskevaa toimintoa tarvitsee molemmat luvat. Myös muutoksenhaku selkiytyy merkittävästi, kun mahdolliset valitukset osoitetaan hallintovalituksena Vaasan hallinto-oikeuteen. Tähän asti maa-ainesluvasta on pitänyt tehdä kunnallisvalitus alueen hallinto-oikeuteen ja ympäristöluvasta taas hallintovalitus Vaasan hallinto-oikeuteen. Samassa asiassa on saattanut olla vireillä valitus kahdessa eri hallinto-oikeudessa samanaikaisesti.

3. Eläinsuojien ympäristölupamenettely kevenee

Eläinsuojien ympäristölupamenettelyä kevennetään nostamalla eläinsuojien luvanvaraisuuskynnyksiä. Muutos mahdollistaa uusien aiempaa suurempien yksiköiden perustamisen ja nykyisten maltillisen laajentamisen ilman lupavelvollisuuden laukeamista. Lisäksi luvanvaraisuuden rajoihin tehdään joitain tarkistuksia eläinyksikkökerrointen osalta. Eläinyksikkökertoimien avulla voidaan vertailla eri eläinlajien ympäristövaikutuksia, kun päätetään luvan tarpeesta tai luvitukseen liittyvästä viranomaisten toimivallasta. Lakiuudistuksella halutaan varmistaa luvanhakijoiden yhdenvertainen kohtelu yhtenäistämällä eri viranomaisten laskentakäytännöt ja poistamalla tulkinnanvaraisuudet. Eläinsuojienympäristölupamenettelyn keventämisen merkittävin vaihe seuraa lakimuutoksen tultua voimaan, jolloin ympäristönsuojeluasetukseen tehdään toimivaltarajojen nostamista koskevat muutokset. Tavoitteena on siirtää nykyistä suurempien eläinsuojien lupahakemusten käsittely aluehallintovirastoilta (AVI) kuntiin.

Lisätietoja:
Erityisavustaja Aino Salo, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi, p. 050 3069 599
Hallitusneuvos Oili Rahnasto, ympäristöministeriö, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi, p. 0295 250 244
Eläinsuojien ympäristölupamenettelyihin liittyvät kysymykset: Ylitarkataja Markus Tarasti,etunimi.sukunimi@ymparisto.fi, p. 0295 250 291